Mājaslapuizstrāde
Mājaslapuizstrāde

Pilns pakalpojumu klāsts

Vietnes izstrāde

Uzticiet savas mājas lapas izveidošanu mums

Ievērojot jūsu izvirzītās prasības, mēs atrisi­nāsim jautā­jumus, kuros jums nav laika iedziļināties - no domēna vārdu reģis­trēšanas, līdz vietnes hostinga noor­gani­zēšanai un epasta kontu izvei­došanai.

Jums nebūs jāraizējas par mājas lapas saderību ar dažādu izmēru ierīcēm vai datoru ekrāniem, nedz arī par infor­mācijas pasnieg­šanas veidu, struktūru un formātu.

Jūs saņemsiet augstas kvalitātes vietni, kas atbilst mūsdienu stan­dartiem un interneta meklētāju izvir­zītajām pra­sībām. Tiks nodro­šināta arī viet­nes turp­mākā uztu­rē­šana.

Mitināšana

Hostings

Vietnes tiek mitinātas drošā datu centrā, ko uzrauga augstas raudzes profesionāļi

Ātri serveri

Serveri ir aprīkoti ar ātriem SSD datu nesējiem, kas būtiski paātrina lapu ielādi

E-pasts

E-pasta kontiem tiek nodrošināta POP, SMTP un pārlūka web-mail piekļuve

Domēnu
reģistrēšana

Reģistrējam domēna vārdus .lv, .eu, .com u.c. augstākā līmeņa domēniem

Mobilais vispirms

Veidojot dizainu, kur ir izvēle, pieturamies pie principa "Mobile First"

Iekšējā SEO

Vietnes izstrādē tiek realizēta iek­šējā optimizēšana meklētājiem

Izstrādes gaita

1
Atklājiet savas vēlmes

Izmantojot e-pastu, tālruni vai WhatsApp čatu, at­klā­jiet mums savu redzējumu par vietni. Atsūtiet logo­tipu, tekstus un attēlus - ja jums tādi ir. Ja nav, mēs varam šos mate­riālus pie­meklēt paši.

Ja jums ir Firmas Stila grāmata, atsūtiet to mums. Jūsu mājas lapa ir jūsu biznesa vizītkarte, svarīgi, lai tās stils turpinātu esošo dizainu. Ņemiet vērā - jo vairāk materiālu mēs saņemsim no jums, jo labāk vietne atbildīs jūsu biznesam - neviens cits nepazīst jūsu biznesu labāk par jums.

Dažreiz ir vieglāk izteikt ideju, kā piemēru izmantojot citu vietni vai vietnes daļu - jūs varat atsūtīt mums tās adresi un mēs izvei­dosim jaunu, unikālu dizainu jūsu saturam.

2
Mēs sākam izstrādi

Profesionālu mājas lapu iz­strā­dā­tāju ko­man­da uzsāks darbu, lai īstenotu jūsu redzē­ju­mu. Mēs ap­ko­po­sim jūsu iesū­tītos mate­ri­ālus un izvei­dosim di­zaina kom­po­zī­ciju jūsu fir­mas stilā.

Vietnes izstrādes gaitā mēs sazi­nā­simies ar jums, ja būs ne­pie­ciešama papildus infor­mā­cija vai mate­riāli.

Atkarībā no mājas lapas lieluma un mūsu spēkiem sagā­dā­jamo mate­riālu apjoma, iz­strā­de pa­rasti ilgst 2-3 ne­dēļas.

3
Priekšskatījums un publikācija

Vietnes priekšskatījuma lapā jūs varēsiet sekot izstrādes gaitai un nepie­cie­ša­mības gadījumā sniegt no­rādes. Pēc izstrādes pa­beig­šanas un jūsu apstip­ri­nājuma, vietne tiks pub­licēta un kļūs pieejama ap­mek­lē­tājiem.

Ja jums nav sava domēna vārda, mēs varam to reģistrēt jūsu vietā. Ja jums jau ir savs domēna vārds, mēs piesaistīsim to jūsu vietnei. Jebkurai vietnei var būt vairāki domēna vārdi, tomēr katram domēna vārdam var būt piesaistīta tikai viena vietne.

Uzturēšana

Mēs uzraudzīsim jūsu vietni arī pēc tās publicēšanas un veiksim nepiecie­šamās izmai­ņas pēc jūsu piepra­sījuma. Mainoties ten­den­cēm mājas lapu nofor­mējumā, esam gatavi moder­nizēt esošo dizainu tā, lai jūsu mājas lapa vienmēr izska­tītos mūsdie­nīgi.​

Apkalpošanas līgums neuz­liek ilg­termiņa sais­tības - jūsu vietne turpinās strādāt tik ilgi, cik jūs vēlēsieties. Jūs saņem­siet atbalstu, kad tas būs nepie­ciešams un jebkurā brīdī varēsiet pie­teikties jauniem pakal­poju­miem vai pār­traukt izvēlēto pa­kal­pojumu iz­man­tošanu.

Mēs augam kopā ar mūsu kli­entiem, nepār­traukti attīs­tot izstrā­des platformu un paplašinot piedāvāto pakal­pojumu klāstu. Mēs esam sasnie­dzami, izman­tojot e-pastu, tālruni vai WhatsApp tieš­saistes čatu.

Uzziniet vairāk


Ar vietnes izstrādi
saistītie pakalpojumi

Uzziniet, kā pasūtīt
mājas lapas izstrādi
© mediatrix.lv 2020
Korektas darbības nodrošināšanai, šī vietne izmanto sīkdatnes saskaņā ar mūsu Privātuma politiku. Lai apliecinātu savu piekrišanu, vienkārši turpiniet pārlūkot vai ignorējiet šo paziņojumu.✕ Aizvērt