datu apstrādes datorprogrammas
Sākuma lapa Programmas apraksts Programmas iespējas Ekrānuzņēmumi Konfigurācija un cenas Iegāde (reģistrācija) Pēdējo versiju uzlabojumi Reklāma Kontaktinformācija
 
   
Lietotāja uzņēmuma raksturojums
Programma MEdiatrix GRV.4 tiek ieteikta uzņēmumiem, kuru rādītāji nepārsniedz sekojošus kritērijus:
Darbinieku skaits, kuriem tiek aprēķināta darba alga 30
Tīkla datoru skaits, kurās ļoti intensīvi tiek veikts darbs ar programmu 10
Rēķinu un pavadzīmju rindu (pozīciju) kopējais skaits vidēji mēnesī 5000
Klasifikatoru ierakstu kopējais skaits 10000
Efektīvam darbam ar programmu, šo kritēriju vērtība jādala ar trīs.
MEdiatrix GRV.4 piedāvā plašu iespēju klāstu
Neierobežots izmantojamo valūtu skaits
(ierobežo tikai klasifikatoru ierakstu kopējais skaits)
Neierobežots darījumu partneru un personu skaits
(ierobežo tikai klasifikatoru ierakstu kopējais skaits)
Neierobežots izmantojamo preču (artikulu) skaits
(ierobežo tikai klasifikatoru ierakstu kopējais skaits)
Klasifikatoru ierakstu kopējais skaits vienā datu bāzes pieslēgumā - līdz 32000
Klasifikatoru ierakstus iespējams kopīgot starp datu pieslēgumiem
Klasifikatoru ierakstu grupēšana 5+1 līmeņos
Ierakstus iespējams apvienot grupās, grupās veidot apakšgrupas utt.; neatkarīgi no grupēšanas līmeņa, katram klasifikatoru vienumam iespējams piešķirt pazīmi, ar kuras palīdzību var tikt apkopoti dažādu grupu ieraksti
Grāmatojumu manuāla, pusautomātiska un automātiska sastādīšana
Grāmatojumu manuālā sastādīšanā iespējama divu veidu veidņu izmantošana, kā arī iepriekš sastādītu grāmatojumu vai to daļu kopēšana
Kases operāciju uzskaite - kases orderu un kases grāmatas automātiska ģenerēšana
Visi grāmatojumi, kuros izmantots skaidrās naudas konts, tiek iekļauti kases grāmatā automātiski
Bankas maksājuma uzdevumu sastādīšana
Apmaksājamo dokumentu izvēle iespējama arī no neapmaksāto rēķinu saraksta
Avansa norēķini ar personām
Avansa norēķinu personu skaits netiek ierobežots
PVN deklarācija par pārskata periodu - mēnesi, ceturksni vai pusgadu (PVN) un pielikumi I/II (PVN1)
PVN deklarāciju iespējams aprēķināt arī par jebkādu nepilnu periodu; deklarācijas rindās iekļaujamā apgrozījuma kontu izvēli nosaka lietotājs
PVN deklarācija par taksācijas gadu
Deklarācija par taksācijas gadu izmanto perioda deklarācijas kontējumu
Naudas plūsmas pārskats, Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
Gada pārskatā iekļaujamās izdrukas tiek sastādītas automātiski no grāmatojumiem, saskaņā ar lietotāja sastādītu kontējumu
Bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, alternatīvā bilance, alternatīvais peļņas vai zaudējumu aprēķins
Alternatīvās bilances un PZA pielietojums iespējams, piemēram, svešvalodā
Gada slēgšanas un gada pārskata sastādīšanas darbu organizators
Standarta situācijā ļauj gada pārskatu sastādīt 1-2 stundu laikā
Šahveida kontu apgrozījuma bilance, Virsgrāmata
Kontu apgrozījumu iespējams analizēt ar lielu skaitu dažādu pārskatu
Preču kustības reģistrēšana neierobežotā skaitā noliktavu
Preču kustība noliktavās tiek reģistrēta, sastādot dažādu veidu rēķinus un pavadzīmes
Preču komplektēšana un preču izjaukšana sastāvdaļās
Jebkuru noliktavas uzskaitē esošu preci iespējams izjaukt sastāvdaļās vai izveidot no sastāvdaļām; izveidoto preču un sastāvdaļu uzskaite noliktavā tiek vesta analoģiski preču uzskaitei
Cenu lapas
Cenu lapu veidošanā par pamatu iespējams izmantot citas cenu lapas cenas, pārveidojot tās ar matemātisku aprēķinu formulu; vienā cenu lapā dažādām artikulu grupām iespējams izmantot atšķirīgu aprēķina formulu un pamata cenu lapu
Personāla uzskaite un darba samaksas aprēķins
Ietver arī atvaļinājuma naudas un slimības pabalstu aprēķinu
Pamatlīdzekļu uzskaite, mazvērtīgo priekšmetu /inventāra un nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Ietver arī kapitālo ieguldījumu, pārvērtēšanas un lietderīgās lietošanas laika maiņas operāciju, un nomātu pamatlīdzekļu uzskaiti
Visu veidu teksta dokumentu sastādīšana un organizēšana kopīgā grupētā sarakstā
Dokumentu saglabāšana iespējama programmas datu bāzē un/vai atsevišķas datnes formā; tiek piedāvātas sagataves (veidnes) astoņiem galvenajiem dokumentu veidiem: Grāmatvedības izziņa, Rīkojums, Pavēle, Dibinātāja lēmums, Pilnvara, Izziņa, Iesniegums, Paskaidrojums; iespējams teksta dokumentu imports un eksports
Liels skaits atskaišu un pārskatu
Visas izdrukas tiek identificētas pēc nosaukuma un unikāla apzīmējuma; lietotājs var veidot jaunas izdrukas kā ierakstu atlases kritēriju un lapas iestatījumu variantus, kā arī saglabāt esošo izdruku iestatījumus
Valodas un grupējuma līmeņu izvēle izdrukās, logotips
Izdrukām iespējams pārslēgt etiķešu valodu, ievietot logotipu, brīvi izvēlēties ierakstu atlases un kārtošanas kritērijus, kā arī grupējumu, un saglabāt tās kā jaunu izdruku
Iespēja programmā reģistrēt neierobežotu skaitu lietotāju
Katram programmā reģistrētajam lietotājam var tikt piešķirtas savas piekļuves tiesības, katrs lietotājs izmanto savus iestatījumus (programmas saskarnes personalizēšana)
Darbs datoru tīkla režīmā
Maksimālais ieteicamais darba staciju (datoru) skaits, kuri kopīgi izmanto programmas datu bāzi - 10; visām darba stacijām tiek nodrošināta pilnīgi autonoma darbība
Vairāku uzņēmumu saimnieciskās darbības uzskaite
Iespējami 227 datu pieslēgumi katrā darba stacijā; pieslēdzamo (izmantojamo) datu bāžu maksimālais skaits - 11350
Demonstrācijas (izmēģinājuma un apmācības) režīms
Demo režīmu iespējams aktivēt vai deaktivēt arī pēc programmas reģistrēšanas; Demo režīmā ir pieejamas visas programmas funkcijas, bez iespējas drukāt
Programmas darbināšana no datu nesēja
Programmu iespējams startēt, piemēram, no zibatmiņas nesēja vai kompaktdiska
Saskarnes valodas pārslēgšana bez programmas pārstartēšanas
Sākotnēji programmā pieejama latviešu, krievu un angļu valoda
Klaviatūras karsto taustiņu definēšana lielam skaitam visbiežāk veicamo darbību
Iespējams izvēlēties definēto taustiņu darbības lauku - vispārēji vai programmas ietvaros
Biežāk lietojamo ierakstu vērtību saglabāšana veidnēs
Veidnes iespējams izmantot ierakstu vai to fragmentu kopēšanai
Ierakstu ātrā meklēšana
Universālais meklētājs ļauj ātri atrast jebkuru jebkad programmā sastādītu ierakstu pēc frāzes, vārda vai tā daļas kritērija
Izdruku ierakstu eksports MS Excel, CSV un EDS (xml, duf) formātā
CSV formāts tiek izmantots plaukstdatoros un mobilajos tālruņos; EDS formātā iespējams eksportēt iesniedzamos pārskatus un deklarācijas
Datu bāzes ierakstu izmaiņu gaitas saglabāšana
Par katru labojumu tiek saglabāta šāda informācija: vērtība pirms labojuma izdarīšanas, lietotājs, kurš veicis labojumu, darba stacijas identifikators, labojuma izdarīšanas laiks
Liels skaits citu iespēju
Plašāks programmas iespēju uzskaitījums ir atrodams programmas palīga logā; iespēju pilns uzskaitījums nav atrodams nekur - programmas visas iespējas var atklāt vienīgi, ilgstoši izmantojot programmu!