MEdiatrix GRV.4

Grāmatvedības uzskaites datorprogramma

Par programmu

Programma paredzēta maziem un vidējiem uzņē­mumiem. Tā nodro­šina datu ievadi, aprē­ķinus un analīzi visās galve­najās uzņē­muma saimnie­ciskās darbības uzskai­tes ka­tego­rijās. Pro­gramma tiek aktīvi uztu­rēta un regu­lāri atjauni­nāta, atbil­stoši spēkā eso­šās likum­došanas izmai­ņām.

Uzbūve

GRV.4 ir portatīva aplikācija auto­nomai darbi­nāša­nai Windows® ope­rētāj­sis­tēmā. Tā uztur ierak­stu sin­hro­nizē­šanu datoru tīklā, kā arī dar­bību no ārējā datu nesēja. Datu bāzes izvie­tošana disk­dziņa veida mākonī, kā piem.,pCloud, ļauj pro­gram­mas datu bāzi izvie­tot inter­netā un tai pie­kļūt pro­gram­mā no jeb­kuras vie­tas pasaulē.

Iespēju paplašināšanu vada lietotājs, pro­gram­mas pamat­blo­kam pievie­nojot viņam nepie­cieša­mās papla­šinā­juma funk­cijas - kā pro­gram­mas iegā­des (pir­mās reģis­trāci­jas) brīdī, tā arī vēlāk, visā pro­gram­mas izman­toša­nas peri­odā.

Programmas iespējas

■ Grāmatojumi, avansa norēķini, kases operāciju uzskaite
■ Preču noliktavas uzskaite, preču komplektēšana un izjaukšana, inventarizācija
■ Darba samaksas uzskaite, atvaļinājumu, slimības pabalstu aprēķins
■ Pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojuma aprēķins
■ Darbvedības dokumentu sastādīšana un organizēšana
■ Klasifikatori - kontu, darījumu partneru, personu, preču, valūtu u.c. vienumu organizators
■ Izdrukas - grāmatvedības atskaites, pārskati un deklarācijas, uzskaites kartītes
■ Ierakstu paplašinātā meklēšana visas datu bāzes ietvaros
■ Vairāku uzņēmumu datu uzskaite

Pilnu paplašinājuma funkciju sarakstu un cenas skatiet lapāPaplašinājumi.

Lejupielādējiet
jaunāko versiju

Jaunākā versija

4.2.61

Lejupielādējiet MEdiatrix GRV.4 jaunāko versiju un izmēģiniet programmas iespējas demonstrācijas režīmā bez maksas.

Reģistrācija

Nereģistrēta program­ma strā­dā de­mon­strā­cijas re­žī­mā. Tajā ir piee­ja­mas visas pro­gram­mas funk­cijas, bez dru­kā­šanas ie­spē­jas. Dar­bības meto­des de­mon­strā­ci­jas re­žīmā neat­šķiras no darbī­bām reģis­trētā pro­grammā.

Lai reģistrētu programmu, izvēlie­ties ne­pie­cie­ša­māspaplaši­nājuma funk­ci­jasun sazi­nie­ties ar mums. Mēs nosū­tīsim jums rēķinu un pro­gram­mas reģis­trā­cijas at­slēgu.

Programmas reģistrācija atslēdz de­mon­strā­ci­jas režīmu un tam rak­stu­rīgos iero­bežo­jumus. Pēc reģis­trē­šanas, pro­gram­mā ir piee­jamas tikai reģis­trā­cijā izvē­lētās funk­cijas. Jaunu funk­ciju pievie­nošana tiek veikta ar pro­gram­mas atkār­totu reģis­trā­ciju.

© mediatrix.lv 2020
Korektas darbības nodrošināšanai, šī vietne izmanto sīkdatnes saskaņā ar mūsu Privātuma politiku. Lai apliecinātu savu piekrišanu, vienkārši turpiniet pārlūkot vai ignorējiet šo paziņojumu.✕ Aizvērt