MEdiatrix GRV.4

Paplašinājuma funkcijas

Jebkurā programmas konfigu­rā­ci­jā ir ie­tverts Pamat­bloks. Pro­gram­mas mo­du­ļi pa­pla­šina pamat­bloku kādā no kon­krē­tiem dar­bību vir­zie­niem. Pa­pla­šinā­juma funk­cijas papla­šina pamat­bloka un pro­gram­mas moduļu iespē­jas - izvē­lo­ties pa­pla­ši­nā­juma funk­ciju, pār­lieci­nie­ties, ka esat izvē­lē­ju­šies arī at­bils­tošo pro­gram­mas moduli.

Novērtējiet pirms reģistrācijas

Pirms reģistrācijas, lū­dzu, no­vēr­tē­jiet pro­gram­mas atbil­stību jūsu uzņē­muma pra­sī­bām - De­mon­strā­ci­jas re­žī­mā ieva­diet reālus datus visās pro­gram­mas sada­ļās, kuras plāno­jat papla­šināt ar pro­gram­mas modu­ļiem vai papla­šinā­juma fun­kci­jām. Pēc pro­gram­mas reģis­trē­šanas, akti­vēto fun­kciju at­sauk­šana nebūs iespē­jama.

Lai novēr­tētu funk­cijas dar­bībā, pro­gram­mas demon­strā­cijas režīmā, logā Pro­gram­mas ie­spēju kon­figu­rē­šana ieslē­dziet vai izslē­dziet jūs inte­resē­jošās fun­kci­jas. Šis logs ir pie­ejams pro­gram­mas sada­ļā Spe­ci­ālās dar­bī­bas. Tāpat, šajā sadaļā ir iespē­jams īslai­cīgi akti­vēt demon­strā­cijas režīmu, ja jūsu pro­gram­ma jau ir reģis­trēta un jūs izvē­la­ties jaunus papla­šinā­jumus.

Programmas iespēju konfigurēšana

Cenas

Programmas moduļu un paplašinājumu pilns uzskaitījums un cenas ir publicētas tikai šīs vietnes datora versijā.

Visas cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Pamatbloks

Pamatbloks ir programmas galvenā sastāvdaļa, tas tiek automātiski iekļauts jebkurā programmas reģistrācijā. Pamatbloks bez programmas paplašinājuma funkcijām un programmas moduļiem, nodrošina sekojošu minimālo funkcionalitāti.

Skaidrās naudas konti

Skaidrās naudas konti tiek lietoti kases operāciju uzskaitei

1

Bezskaidrās naudas konti

Bezskaidrās naudas konti tiek lietoti bankas operāciju uzskaitei

1

Valūtas

Tikai grāmatvedības pamatvalūta (pēc noklusējuma euro)

1

Darījumu partneru uzskaite

Debitoru un kreditoru kontu kopējais skaits

100

Personāla (darbinieku) uzskaite

Fizisko personu (uzņēmuma darbinieku) reģistrs

5

Banku un to filiāļu uzskaite

Banku iestāžu un filiāļu daudzums

neierobežots

Izdrukas

Drukājamo atskaišu un pārskatu organizators

pamata

Programmas automātiskā atjaunināšana

Programmas jauninājumu un uzlabojumu lejupielāde un uzstādīšana

automātiski

Palīgs

Programmas lietošanas pamācība, piemēri u.c.

pilnā versija

Pamatbloka cena - 150 euro.

Programmas moduļi

Programmas moduļi ir nepieciešami daudzu, kaut arī ne visu, paplašinājuma funkciju darbībai.

Nr.

Moduļa nosaukums

Cena, euro

63

Grāmatvedības uzskaite, grāmatojumu reģistrs

Grāmatvedības kontu plāns, Grāmatojumu manuāla un automātiska sastādīšana

50.00

64

Preču noliktavas uzskaite (rēķini un pavadzīmes - dok. tipi C, D, I, P, J)

Ienākošās un izejošās pavadzīmes, preču inventarizācijas akts, preču norakstīšanas akts

80.00

65

Personāla uzskaite, personīgie konti, darba algas aprēķins

Personīgo kontu uzskaite un darba algas aprēķins līdz 5 darbiniekiem

50.00

Paplašinājuma funkcijas

Paplašinājuma funkcijas iespējams pievienot pamatblokam, tādējādi paplašinot programmas iespējas. Funkciju pievienošanas secībai nav nozīmes, tās iespējams iegādāties arī pēc programmas pirmās reģistrācijas.

Nr.

Funkcijas nosaukums

Cena, euro

1

Lietotāju reģistrs, piekļuves tiesību vadība

Programmas lietotāju piekļuves tiesību organizators, pieteikšanās paroles

100.00

2

Datu bāzes rezerves kopēšana

Komandas programmas datu bāzes kopēšanai un atjaunošanai no kopijas

20.00

3

Klasifikatoru ierakstu grupēšana (arī pārskatos)

Iespēja grupēt 5 līmeņos klasifikatoru sarakstu, kā arī izdrukās iekļauto informāciju; klasifikatoru grupas var tikt izmantotas arī ierakstu atlasē un kārtošanā

30.00

4

Rēķini un pavadzīmes - dokumentu tipi A, B, F, G, H

A - Ienākošais rēķins
B - Izejošais rēķins
F - Iepirkto preču atgriešanas pavadzīme
G - Pārdoto preču atgriešana (kredītrēķins)
H - Sagataves /rezervēšana (piedāvājums, pasūtījums, rēķins - faktūra, Pasūtījuma apstiprinājums u.c.)

60.00

5

Preču kustības uzskaite vairākās noliktavās

Starpnoliktavu pavadzīme (tips E)

50.00

6

Cenu lapa, Artikulu izvēles saraksts

Iespēja rēķinu un pavadzīmju sastādīšanā biežāk izmantojamās cenas izsaukt no cenu lapas; iespēja izvēlēties artikulus no pielāgota saraksta ar pieejamajiem atlikumiem

40.00

7

Paplašināts veidņu pielietojums

Veidņu izmantošana klasifikatoru logā, ierakstu atlases un palīgdarbības logos

30.00

8

Grāmatojumu loga paplašināta versija

Grāmatojumu meklēšanas saraksts un veidnes, operatīvā informācija

50.00

9

Kases grāmata, Kases orderi, Maksājuma uzdevums

Skaidrās un bezskaidrās naudas grāmatojumu uzskaites īpašie veidi

80.00

10

Valūtas, Skaidrās naudas konti, Bezskaidrās naudas konti

Iespēja izmantot neierobežotu skaitu valūtu (>1), skaidrās un bezskaidrās naudas kontu (>1)

30.00

11

Rēķinu un pavadzīmju reģistra paplašināta versija

Veidnes, rindu papildlauki, operatīvā informācija, galvenes lauku individualizēšana rindās

70.00

12

Darījumu partneri, Tirdzniecības aģenti

Iespēja izmantot neierobežotu skaitu darījumu partneru kontu (>100); iespēja darījumu partneriem piesaistīt personu

50.00

13

Avansa norēķini

Avansa norēķinu ar personām uzskaite grāmatvedībā

50.00

14

Artikuli, Artikulu papildus parametri

Iespēja izmantot neierobežotu skaitu artikulu (>300); artikulu papildus parametri:
PVN likme
Alternatīvais kods
Alternatīvais nosaukums
Atslēgas 'Neuzskaitīt noliktavā' un 'Bloķēts'
Mazākais pieļaujamais atlikums
Atlikums paziņojumam
Svītru kods

70.00

15

Fiziskas personas

Iespēja izmantot neierobežotu skaitu fizisko personu (darbinieku) (>5)

30.00

16

Darbvedība (teksta dokumentu organizators)

Visu veidu teksta dokumenti - grāmatvedības izziņas, pavēles, rīkojumi, līgumi, pilnvaras utt.

120.00

17

Izdruku formatēšana

Logotips, vērtību lauku fonta un etiķešu valodas maiņa izdrukās

30.00

18

Jaunu izdruku veidošana, izdruku grupēšana

Iespēja saglabāt izdrukas formatējumu un ierakstu atlases kritērijus jaunas izdrukas formā; iespēja veidot izdruku grupas izdruku izvēles sarakstā

60.00

19

Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra, nemateriālo ieguldījumu uzskaite un nolietojuma aprēķins

120.00

20

Gada pārskata sastādīšana

Pārskata gada slēgšanas un gada pārskata sastādīšanas operāciju organizators vienkāršo un automatizē lielāko daļu no gada pārskata sastādīšanas darbībām

120.00

25

Datu pieslēgumi, Datu kopīgošana un apvienošana

Iespēja veikt vairāku uzņēmumu saimnieciskās darbības uzskaiti

680.00

26

Ienākošo rēķinu un pavadzīmju drukāšana

Iespēja drukāt ievadītos ienākošos rēķinus un pavadzīmes

20.00

31

Dažādi speciālie pārskati

Piekļuve izdrukām, kuras tikušas izveidotas pēc citu lietotāju pasūtījuma

30.00

33

Universālais meklētājs

Programmas logs ātrai ierakstu atrašanai pēc pilna vai nepilna vārda vai frāzes

80.00

38

Preču realizācijas papildus pārskati

Realizācijas apjoma pārskati, realizācijas darījumu partneru saraksts

40.00

39

Nākamā grāmatojuma veidnes

Iespēja veidnē saglabāt nākamā grāmatojuma sastādīšanas algoritmu, balstoties uz aktuālā grāmatojuma vērtībām

30.00

40

Grāmatojumu papildus pārskati

Virsgrāmata, šahveida apgrozījuma bilance, kavētie rēķini u.c.

40.00

41

Personāla uzskaites paplašināta versija

Atvaļinājuma nauda, slimības pabalsts, kadru atskaites

120.00

42

Rēķinu un pavadzīmju statusa maiņa pēc atlases

Iespēja mainīt statusu vairākiem rēķiniem un pavadzīmēm vienlaicīgi

30.00

43

Cenu lapas, cenu aprēķins no bāzes cenām

Iespēja sastādīt neierobežotu skaitu cenu lapu; iespēja cenu lapās iekļaut citu cenu lapu cenas, ar vai bez to pārveidošanas ar matemātisku izteiksmi

50.00

45

PVN deklarācija (un pielikums PVN1), PVN deklarācija par taksācijas gadu

PVN deklarācijas aprēķins (un izdrukas) no grāmatojumiem, saskaņā ar lietotāja sastādītu kontējumu

120.00

49

Bilance, Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Bilances un PZA aprēķins (un izdrukas) no grāmatojumiem, saskaņā ar lietotāja sastādītu kontējumu

120.00

51

Preču komplektēšana un izjaukšana

Artikulu veidošana no sastāvdaļām, sastāvdaļu veidošana no artikuliem; noliktavas uzskaite artikuliem un sastāvdaļām tiek vesta tāpat, kā citām precēm

80.00

© mediatrix.lv 2020
Korektas darbības nodrošināšanai, šī vietne izmanto sīkdatnes saskaņā ar mūsu Privātuma politiku. Lai apliecinātu savu piekrišanu, vienkārši turpiniet pārlūkot vai ignorējiet šo paziņojumu.✕ Aizvērt