MEdiatrix GRV.4

Grāmatvedības uzskaites datorprogramma

Par programmu

Programma paredzēta maziem un vidējiem uzņē­mumiem. Tā nodro­šina datu ievadi, aprē­ķinus un analīzi visās galve­najās uzņē­muma saimnie­ciskās darbības uzskai­tes ka­tego­rijās. Pro­gramma tiek aktīvi uztu­rēta un regu­lāri atjauni­nāta, atbil­stoši spēkā eso­šās likum­došanas izmai­ņām.

Uzbūve

GRV.4 ir portatīva aplikācija auto­nomai darbi­nāša­nai Windows® ope­rētāj­sis­tēmā. Tā uztur ierak­stu sin­hro­nizē­šanu datoru tīklā, kā arī dar­bību no ārējā datu nesēja. Datu bāzes izvie­tošana disk­dziņa veida mākonī, kā piem.,pCloud, ļauj pro­gram­mas datu bāzi izvie­tot inter­netā un tai pie­kļūt pro­gram­mā no jeb­kuras vie­tas pasaulē.

Iespēju paplašināšanu vada lietotājs, pro­gram­mas pamat­blo­kam pievie­nojot viņam nepie­cieša­mās papla­šinā­juma funk­cijas - kā pro­gram­mas iegā­des (pir­mās reģis­trāci­jas) brīdī, tā arī vēlāk, visā pro­gram­mas izman­toša­nas peri­odā.

Programmas iespējas

■ Grāmatojumi, avansa norēķini, kases operāciju uzskaite
■ Preču noliktavas uzskaite, preču komplektēšana un izjaukšana, inventarizācija
■ Darba samaksas uzskaite, atvaļinājumu, slimības pabalstu aprēķins
■ Pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojuma aprēķins
■ Darbvedības dokumentu sastādīšana un organizēšana
■ Klasifikatori - kontu, darījumu partneru, personu, preču, valūtu u.c. vienumu organizators
■ Izdrukas - grāmatvedības atskaites, pārskati un deklarācijas, uzskaites kartītes
■ Ierakstu paplašinātā meklēšana visas datu bāzes ietvaros
■ Vairāku uzņēmumu datu uzskaite

Pilnu paplašinājuma funkciju sarakstu un cenas skatiet lapāPaplašinājumi.

Jaunākā versija

4.2.67

Jaunākās MEdiatrix GRV.4 versijas lejupielādei izmantojiet programmas automātisko atjaunināšanos

Reģistrācija

Nereģistrēta program­ma strā­dā de­mon­strā­cijas re­žī­mā. Tajā ir piee­ja­mas visas pro­gram­mas funk­cijas, bez dru­kā­šanas ie­spē­jas. Dar­bības meto­des de­mon­strā­ci­jas re­žīmā neat­šķiras no darbī­bām reģis­trētā pro­grammā.

Lai reģistrētu programmu, izvēlie­ties ne­pie­cie­ša­māspaplaši­nājuma funk­ci­jasun sazi­nie­ties ar mums. Mēs nosū­tīsim jums rēķinu un pro­gram­mas reģis­trā­cijas at­slēgu.

Programmas reģistrācija atslēdz de­mon­strā­ci­jas režīmu un tam rak­stu­rīgos iero­bežo­jumus. Pēc reģis­trē­šanas, pro­gram­mā ir piee­jamas tikai reģis­trā­cijā izvē­lētās funk­cijas. Jaunu funk­ciju pievie­nošana tiek veikta ar pro­gram­mas atkār­totu reģis­trā­ciju.

© mediatrix.lv 2020
Korektas darbības nodrošināšanai, šī vietne izmanto sīkdatnes saskaņā ar mūsu Privātuma politiku. Lai apliecinātu savu piekrišanu, vienkārši turpiniet pārlūkot vai ignorējiet šo paziņojumu.✕ Aizvērt