Misija, vīzija

Mājas lapu izstrāde ir mūsu sirds­lieta, mēs nebai­dāmies no program­mē­šanas ko­diem, pro­cen­tiem vai pikse­ļiem, mums ir zināms, kā strādā serveris un interneta pārlūks. Mēs esam iegul­dījuši ievē­ro­jamu laiku un resursus tehno­loģiju apgū­šanā un esam gatavi izman­tot uzkrāto pie­redzi mūsu klientu biz­nesa veici­nā­šanai.

Šodien katrs pats var izveidot mājas lapu - ir ļoti daudz izstrādes plat­formu, vairu­mam no kurām pamat­dar­bības tiek piedāvātas bez maksas. Tomēr, ne katram ir laiks un interese ar to nodar­boties. Mums ir laiks un interese - uzticiet savas mājas lapas izvei­došanu mums, lai vairāk laika varat veltīt savam biznesam, kurā jūs esat neaiz­stā­jami.

mediatrix.lv SIA

Uzņēmums mediatrix.lv SIA ir dibi­nāts 1994. gadā, kā četru dibi­nātāju sabied­rība ar ierobežotu atbil­dību. Ar prog­ram­mēšanu pro­fe­sionāli sākām nodar­boties gad­simtu mijā, kad pla­šākai sa­bied­rībai kļuva pie­ejama mūsu iz­strā­dātā grāmat­vedības uz­skaites da­tor­programma MEdiatrix GRV.3. Da­žus gadus vēlāk, 2004. gadā, tika uzsākta šīs pogram­mas ceturtās ver­sijas GRV.4 izstrā­de, pēc kuras šo­dien mūs atpa­zīst lie­lākā daļa uzņē­mu­mu.

Kopš 2006. gada, līdztekus grāmat­ve­dības dator­prog­ram­mas uztu­rē­šanai un attīs­tī­ša­nai, esam izvei­dojuši dažus des­mi­tus inter­neta mājas lapu, bet, līdz ar šī gad­simta tre­šās desmit­gades sāku­mu, šim darbības vir­zie­nam esam pie­vēr­sušies pa­dziļināti.

Izstrādes platforma HCJ

Gadu gaitā esam izveidojuši savu izstrādes platformu HCJ, kuru nemi­tīgi pilnveidojam un papla­šinām jopro­jām. Ar HCJ ir izstrā­dātas vai­rākas mobilās lietotnes Android un iOS ierīcēm, kā arī sa­rež­ģītākas datu apstrā­des un ko­mu­ni­kācijas sis­tēmas web-apli­kāciju formā. Šo plat­formu iz­man­tojam arī mājas lapu iz­strā­dē.

HCJ izstrādes platformas izman­to­šana būtiski paaug­stina izstrā­des efektivi­tāti, samazinot atka­rību no citu izstrā­dātāju sistēmu izvir­zītajām prasī­bām un notei­kumiem. Patei­coties HCJ, mūsu izstrā­dātājiem ir piee­jami rīki, kuru izman­tošana citādi būtu apgrū­tināta vai neies­pējama.

Pašlaik HCJ izstrādes platforma tiek izman­tota tikai mūsu uzņē­muma ietva­ros, nākotnē vēla­mies nodro­šināt pie­kļuvi HCJ satura pār­val­dības sis­tēmai arī mūsu klientiem.

Nākotnes mērķi

Mūsu mērķi tuvākajai nākotnei ir vērsti uz mājas lapu izstrādes platformas piln­vei­došanu un ie­spēju pa­plaši­nāšanu. Plāno­jam pakāpe­niski ieviest un piedā­vāt mūsu klien­tiem seko­jošus uzla­bo­jumus.

Nesen kļuvis pieejams

Ievades formu iestrāde vietnēs - iespēja saņemt un katalogizēt informācijas saturu no vietnes apmeklētājiem
Katalogu veidošana un kataloga datu integrēšana vietnes saturā

Drīzumā

■ Tiešsaistes atbalsta čata integrēšana
■ Klientu piekļuve mājas lapas satura pārvaldības sistēmai
■ Vietnes apmeklējumu statistika, reāllaika pārskati

Nākamajās versijās

■ Iekšējā satura meklēšana vietnes ietvaros
■ Maksājumu pieņemšana tiešsaistē (banklink-sistēmu integrācija) - interneta veikals
■ Satura administrēšana mobilajās platformās - Android un iOS ierīcēm
■ Mobilo lietotņu izstrāde sasaistē ar mājas lapas resursiem

© mediatrix.lv 2020
Korektas darbības nodrošināšanai, šī vietne izmanto sīkdatnes saskaņā ar mūsu Privātuma politiku. Lai apliecinātu savu piekrišanu, vienkārši turpiniet pārlūkot vai ignorējiet šo paziņojumu.✕ Aizvērt