Vietnes izstrāde

Izstrādes materiāli

Vairumā gadījumu, visla­bā­kais rezul­tāts tiek sa­sniegts, ja vietnes izstrādē tiek iz­man­toti pasūtī­tāja mate­riāli - tekstu­ālais sa­turs un attēli. Lai arī cik darba ieguldītu vietnes izstrā­dā­tāji, pasūtī­tājs sa­vu biznesa nozari pazīst vislabāk. Ja tomēr mate­riālu sagādā­šanu jūs uzti­cēsiet mums, jums jārē­ķinās, ka vietnes izstrāde prasīs ilgāku laiku un augs­tākas iz­mak­sas.

Mēs iepazīsim jūsu biznesa no­zari un piemek­lēsim ne­pie­ciešamo saturu. Ne visi attēli internetā ir pieejami bez mak­sas - iespē­jams, ka atse­višķi grafis­kie elementi, ar jūsu piekri­šanu, tiks iegādāti par papildus sa­maksu. Nepie­cie­ša­mības ga­dī­jumā, mū­su speciā­lists var veikt foto­uzņē­mumus tieši jūsu biz­nesa vidē.

Tekstu tulkošana

Veicot tulkojumu, ir būtiski ne tikai pre­cīzi iz­tulkot vārdus, bet arī iz­teik­to ideju pār­nest citā valodā, nezau­dējot tās sākot­nējo domu. Šī iemesla dēļ, mēs sadar­bo­jamies ar pro­fesio­nā­liem tul­ko­šanas bi­ro­jiem. Jūs tik­siet infor­mēti par gaidā­ma­jām tulko­šanas izmak­sām pirms viet­nes iz­strā­des uzsāk­ša­nas - pēc tam, kad bū­sim apzi­nā­juši tulko­jamo tek­stu un nepie­cie­šamo va­lodu dau­dzu­mu.

Tulkošanas izmaksas ir at­ka­rī­gas no tul­ko­ju­ma valodu skaita un valo­dām, vārdu skai­ta tul­ko­ja­ma­jā tek­stā un jūsu biz­nesa noza­res īpat­nī­bām. Ne­pie­cie­ša­mī­bas ga­dī­jumā mēs varam no­dro­ši­nāt stei­dza­mu tul­ko­jumu.

Vairāk Paslēpt

Nodrošināšana

Hostings

Mājas lapas mitināšana, jeb hostings, tiek piedāvāts galvenokārt mūsu izstrādātajām vietnēm. Pakalpojums ietver mājas lapas izvietošanu drošā datu centrā, kā arī vietnes darbspējas uzturēšanu un nepārtrauktu uzraudzību. Mūsu serveri ir aprīkoti ar ātriem SSD datu nesējiem, kā rezultātā mājas lapa tiek ielādēta līdz pat 5 reizēm ātrāk, nekā, izmantojot tradicionālos cietos diskus.Vairāk

Serveriem tiek nodrošināti atbilstoši klimatiskie apstākļi un fiziska apsardze. Par datu drošību rūpējas jaunākās pretvīrusu un pretiebrukuma sistēmas, kuras tiek regulāri atjauninātas. Serveru darbības pārtraukumi, ja arī tiek konstatēti, notiek reti un īslaicīgi. Pateicoties tam, ka serveriem tiek veiktas periodiskas drošības un darbības stabilitātes pārbaudes, vietņu pieejamība tiek nodrošināta virs nozarē vidējā rādītāja 99.9% laika.Paslēpt

Pakalpojums ietver SSL sertifikāta uzstādīšanu, kas atbilst drošas vietnes prasībām. Datu plūsmas šifrēšana ir svarīgs priekšnosacījums mājas lapas pozitīvai pozicionēšanai interneta satura meklēšanas rezultātos un veicina apmeklētāju pārliecību par vietnes autentiskumu.

Cena: 10 EUR mēnesī*

* Cena norādīta bez PVN, par vienu vietni ar vienu domēna vārdu. Katrs papildus domēna vārds palielina cenu par 2 EUR mēnesī.
Apmaksa par pakalpojumu tiek veikta avansā - par mēnesi, ceturksni vai gadu.

E-pasts

Atilstoši labas korporatīvās prakses politikai, ir būtiski, lai uzņēmuma e-pasta adreses būtu ar tādu pašu domēna vārdu, kāds tas ir uzņēmuma interneta vietnei. Ja jūsu mājas lapa tiek mitināta mūsu serverī, mēs varam reģistrēt jūsu uzņēmumam e-pasta adreses (kontus) ar jūsu domēna vārdu, tādā daudzumā, kādā tas ir nepieciešams.Vairāk

E-pasta konti, jeb pasta kastītes, identificējas ar e-pasta adresi, kurā jūs varat saņemt elektroniskā pasta sūtījumus. Vienas pasta kastītes maksimālais izmērs ir 750 MB - tas ir vēstuļu kopējais apjoms, kāds vienlaicīgi var atrasties serverī, ieskaitot sūtījumu pielikumus, mēstules un dzēstos vienumus atkritnē. Ja jūs lietojat e-pasta klienta programmu ar POP piekļuvi, visticamāk, jūs nekad nesasniegsiet pat desmito daļu no šī limita. Jaunu pasta kastīšu izveidošana, esošo dzēšana vai paroles atiestatīšana tiek veikta pēc jūsu pieprasījuma vienas darba dienas laikā.Paslēpt

Visiem e-pasta kontiem tiek automātiski nodrošināta piekļuve no e-pasta klientu programmām, izmantojot POP, IMAP un SMTP protokolus. Papildus ērtībai, e-pastam jūs vienmēr varat piekļūt arī web-mail aplikācijā no interneta pārlūkprogrammas. Web-mail aplikācijā ir iespējams mainīt e-pasta konta paroli, kā arī uzstādīt sūtījumu pāradresāciju un atvaļinājuma paziņojumus.

Cena: 10 EUR mēnesī*

* Cena norādīta bez PVN, par 10 e-pasta kontiem (pasta kastītēm). Katram nākamajam kontam tiek piemērota cena 2 EUR mēnesī.
Apmaksa par pakalpojumu tiek veikta kopā ar apmaksu par hostingu.

Domēnu reģistrēšana

Domēna vārds identificē jūsu mājas lapu, piešķirot tai viegli iegaumējamu adresi, kā arī norāda uz tās piederību jūsu uzņēmumam. Domēna vārdi tiek reģistrēti domēnu reģistratūrās, to uzturēšana parasti tiek iegādāta uz vienu vai vairākiem gadiem. Ja jums vēl nav sava domēna vārda, mēs to varam jums reģistrēt.Vairāk

Parasti domēna vārdu veido tā īpašnieka uzņēmuma nosaukums un augstākā līmeņa domēns - .lv, .com, .eu utt. Atkarībā no augstākā līmeņa domēna veida, uzturēšanas maksa var būt no dažiem euro līdz dažiem desmitiem euro gadā. Visi domēna vārdi ir unikāli, tādēļ, ir jārēķinās ar varbūtību, ka jūsu uzņēmuma nosaukumam atbilstošais domēna vārds jau ir reģistrēts (aizņemts). Šajā gadījumā ir iespējams piemeklēt citu piemērotu domēna vārdu, vai izvēlēties citu augstākā līmeņa domēnu.Paslēpt

Domēna vārda reģistrēšana aizņem dažas minūtes, tomēr, jārēķinās, ka, atkarībā no augstākā līmeņa domēna veida, tā pieejamība izmantošanai var prasīt līdz pat 48 stundām.

Domēna vārda reģistrēšana nav atsaucama, tādēļ pirms tā reģistrēšanas jums būs jāveic priekšapmaksa. Mēs nebloķējam domēna vārdus - izbeidzot ar mums līguma attiecības, jūs savu domēna vārdu varēsiet izmantot pēc saviem ieskatiem.

Apkalpoša­nas līgums

Apkalpošanas līgums kal­po par juridisko pama­tu mūsu pa­kal­pojumu saņem­šanai un vien­laikus garan­tē izvē­lēto pa­kal­pojumu kvali­tatīvu no­dro­šinā­šanu izvē­lētajā apjomā visā līguma dar­bības peri­odā. Ap­kal­pošanas lī­gums tiek no­slēgts uz ne­noteiktu laiku. Pu­sēm vieno­joties, to jebkurā laikā iespē­jams grozīt, pa­pildināt vai izbeigt bez jeb­kādām soda sank­cijām.​

Rūpējoties par vides vese­lību, mēs pie­dā­vājam mūsu klientiem apkalpo­šanas līgumu noslēgt elek­tro­niski. Tā­pat, rē­ķi­nus par pakal­po­ju­miem mēs nosū­tām ar e-pastu, tiem ir tāds pats ju­ridiskais spēks, kā attie­cī­giem do­ku­men­tiem pa­pīra formā.​

Uzziniet vairāk


Uzziniet, kā pasūtīt
mājas lapas izstrādi
© mediatrix.lv 2020
Korektas darbības nodrošināšanai, šī vietne izmanto sīkdatnes saskaņā ar mūsu Privātuma politiku. Lai apliecinātu savu piekrišanu, vienkārši turpiniet pārlūkot vai ignorējiet šo paziņojumu.✕ Aizvērt