Kā veikt pasūtījumu?

1

Sazinieties ar mums

info@mediatrix.lv
+371 299 430 88
WhatsApp

Lai aprēķinātu nepieciešamo izstrā­des laiku un gaidā­mās iz­mak­sas, mums jāzina jūsu vēl­mes un prasī­bas. Mājas lapas iz­strā­des ilgums ir atka­rīgs no viet­nes lie­luma - lapu, sadaļu un valodu skaita, tekstu un attēlu dau­dzuma, ani­mā­ciju un kom­po­zī­ci­jas sa­rež­ģī­tības, kā arī mūsu spē­kiem sagā­dā­jamo mate­­riālu apjoma. Iz­strā­des cena ir tiešā veidā atka­rīga no iz­strā­des il­guma.

Mēs lūgsim jūs atsūtīt visus mate­ri­ālus, kādi jums ir. Mums jāredz jūsu logo­tips un domi­nē­jo­šās krāsas. Ja nepie­cie­šams, mēs izstrā­dāsim logo­tipu un pie­mek­lēsim krā­sas.

2

Demonstrācijas paraugs

Pēc saņemto materiālu apkopo­ša­nas un jūsu prasību iz­vēr­tē­ša­nas, mēs izga­ta­vosim vietnes demo-paraugu, kas sniegs priekš­statu par to, kā izska­tīsies jūsu vietne. Demo parauga uzde­vums ir gūt pārlie­cību, ka mēs sapro­tam jūsu pra­sības un, ka jūs saņem­siet to, ko sagai­dāt. Nepie­cie­ša­mības gadī­jumā mēs pielā­gosim paraugu atbil­stoši jūsu norā­dī­jumiem un iero­sinā­ju­miem. Kad jūs ap­stip­rinā­siet parauga atbil­stību jūsu redzē­jumam, mēs aprē­ķi­nāsim pasū­tī­juma summu un gai­dāmo iz­strā­des ter­miņu.

Katra mājas lapa ir unikāla, tādēļ nav fik­sētas izstrā­des laika vai izmaksu vērtī­bas. Ori­entē­jo­ši, vi­dēja lieluma mājas lapas izstrādi var veikt 2-3 nedēļu laikā, tās cena bez pie­vie­notās vēr­tības nodokļa var būt ap 500 EUR.

3

Izstrādes un apkalpo­šanas līgums

Ja jūs apmierinās aprēķinātā pa­sū­tī­juma summa un izstrā­des termiņš, mēs no­slēg­sim vietnes izstrā­des un ap­kal­po­šanas lī­gu­mu. Lī­gums tiek no­slēgts uz ne­no­teiktu laiku, to jeb­kurā brīdī būs iespē­jams grozīt, pa­pil­dināt vai izbeigt bez jeb­kādām soda sank­cijām. Tālāk, pirms izstrā­des darbu uz­sāk­šanas, jums būs jāveic priekš­ap­maksa 20% ap­mērā. Galīgo norē­ķinu jūs veik­siet pēc izstrā­des pabeig­šanas.

Mēs pie­dā­vājam mūsu klientiem lī­gumu no­slēgt elek­­tro­­niski. Arī rē­ķi­­nus mēs nosū­tām ar e-pastu, tiem ir tāds pats ju­ri­dis­kais spēks, kā attie­­cī­giem do­ku­­men­­tiem pa­pīra formā.​​ Jūs varē­siet norē­ķi­nā­ties ar mums vienīgi ar bankas pārskai­tījumu.

4 

Sekojiet izstrādes gaitai

Jūs saņemsiet interneta saiti iz­strā­dā­jamās mājas lapas priekš­ska­tīju­mam - to atve­rot savā pārlūka prog­rammā, jūs varē­siet sekot izstrā­des gaitai un nepie­cie­ša­mības gadī­jumā sniegt no­rādes. Kad izstrā­des darbi būs pa­beigti, priekš­skatī­juma lapā jūs varē­siet novēr­tēt savas mājas lapas gatavo versiju. Pēc jūsu apstip­ri­nājuma un ga­lī­gā no­rē­ķina, mēs nopub­licē­sim vietni ar jūsu domēna vārdu un tā kļūs pieejama ap­mek­lē­tājiem.

Priekšskatījuma lapa darbojas tieši tāpat, kā dar­bo­sies vietne pēc pub­li­cē­šanas. Tomēr, atšķi­rībā no pub­li­cētas viet­nes, priekš­skatī­jums nebūs pie­ejams apmek­lētā­jiem un meklē­tāju in­dek­sēša­nas robo­tiem.

Uzziniet vairāk


Ar vietnes izstrādi
saistītie pakalpojumi
© mediatrix.lv 2020
Korektas darbības nodrošināšanai, šī vietne izmanto sīkdatnes saskaņā ar mūsu Privātuma politiku. Lai apliecinātu savu piekrišanu, vienkārši turpiniet pārlūkot vai ignorējiet šo paziņojumu.✕ Aizvērt